Головна » Статті » Конспекти уроків для середніх класів » Конспекти уроків із всесвітньої історії 7 клас

Урок № 1 Вступ до історії Середніх віків

Урок № 1

Вступ до історії Середніх віків

Мета: сформувати в учнів уявлення про своєрідність історії Середніх віків; створити умови для розуміння понять «цивілізація», «Середні віки», «історичні джерела»; розглянути періодизацію історії людства; дати характеристику історичних джерел; розвивати вміння висловлювати власну думку.

Обладнання: підручник, карта світу, Європи, Азії.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Основні поняття та назви: історія, цивілізація, археологія, етнографія, речові, писемні та усні історичні джерела, стародавній світ, археологічні пам’ятки, Раннє, Розвинене, Пізнє Середньовіччя.

Основні дати та події: 476 р. — падіння Західної Римської імперії, 1492 р. — відкриття Х. Колумбом Америки.

Очікувані результати: учні навчаться: називати межі історії Середніх віків та її частин; показувати на карті географічні об’єкти, пов’язані з темою; застосовувати й пояснювати на прикладах основні поняття та терміни; давати характеристику історичних джерел; висловлювати власну думку.

 1. Організаційний момент
 2. Актуалізація опорних знань і вмінь

Метод «Мікрофон»

Методика проведення. Учні передають одне одному уявний мікрофон (ручку, олівець, маркер тощо) і по черзі висловлюють думки щодо поставлених запитань.

 1. Що таке історія?
 2. Що ви вивчали в 6 класі?
 3. Що вам найбільше запам’яталося з минулого року?

Підсумовуючи відповіді на поставлене запитання, пояснити значення терміна «історія», нагадати про періодизацію історії, зупиняючись на понятті «Середні віки».

Словничок

Історія — це наука про події минулого, їх причини та наслідки.

Середні віки — це один із періодів в історії людства, який тривав від другої половини V ст. (час занепаду Західної Римської імперії) до кінця XV ст. (відкриття Х. Колумбом Америки).

 1. Вивчення нового матеріалу

Вступне слово вчителя

Ознайомити учнів зі структурою курсу (7 тем, 4 уроки повторення й систематизації знань та 4 уроки узагальнення знань) та методологією побудови підручника, дати характеристику таких засобів навчання — зошитів (якщо є зошит із друкованою основою — його структурою), атласу, контурних карт, дидактичних посібників тощо.

План вивчення нового матеріалу

 1. Поняття історії Середніх віків.
 2. Хронологічні межі й періодизація історії Середніх віків.
 3. Спадщина Середньовіччя.
 4. Історичні джерела.

Проблемне питання

Учитель ставить учням питання та пояснює, що відповідь на нього необхідно буде знайти за підсумками уроку.

Звідки люди дізнаються про минуле?

 1. Поняття історії Середніх віків

Варіант 1

Розповідь учителя

Поняття «Середні віки» першими почали застосовувати італійські мислителі в XIV—XVI ст. в період Відродження. У цей час культура стала наслідувати досягнення античного світу — Стародавніх Греції та Риму. Період між Античністю й Відродженням вони і назвали Середніми віками, прагнучи відокремити свою епоху та епоху Античності від доби варварства. Від того часу поняття «Середні віки» поширилося, особливо серед науковців, і закріпилося за цим періодом. У вузькому розумінні воно характеризує розвиток європейської історії, а в більш широкому — характеризує хронологічні межі розвитку світової цивілізації.

Безпосередньо поняття «Середні віки» (латин. medium ævum — середній вік) з’явилося вперше в праці італійського гуманіста Флавіо Бйондо «Декади історії, починаючи від занепаду Римської імперії» в 1483 р. А в науковий обіг його було введено в ХVІІ ст. професором Галльського університету Христофором Целларіусом, який поділив історію на Античність, Середньовіччя та Новий час.

Варіант 2

Евристична бесіда

Методика проведення. Евристичною бесідою є запитально-відповідна форма навчання, за якої вчитель не дає учням готових знань, а вміло поставленими запитаннями, іноді навідними, які не містять прямої відповіді, змушує їх самостійно на основі власних знань, уявлень, спостережень, життєвого досвіду доходити певних висновків і правил, розуміння нових понять.

1) Що таке історія?

2) Чому виникає поняття «Середні віки»?

3) Що таке вік і чому його використовують у понятті «історія Середніх віків»?

4) Як ви вважаєте, яку територію охоплює поняття «історія Середніх віків?»

 1. Хронологічні межі й періодизація історії Середніх віків

Варіант 1

Розповідь учителя

Середні віки охоплюють період близько 1000 років. Більшість учених-істориків домовилися, що початком Середньовіччя вважатиметься 476 р., рік занепаду Західної Римської імперії — держави, яка в період своєї могутності об’єднувала більшість земель Європи або впливала на них. Цього року ватажок германських найманців на римській службі Одоакр скинув останнього імператора Західної Римської Імперії Ромула Августула.

Завершенням періоду Середніх віків зазвичай вважають 1492 р. — рік, коли каравели Христофора Колумба, відпливши з Іспанії, відкрили Америку. Це рік початку епохи Великих географічних відкриттів, які суттєво змінили світ.

Разом із тим існують й інші точки зору на це питання. Дослідники пропонують узяти за початок Середньовіччя 325 р. (скликання імператором Константином Нікейського собору), 395 р. (поділ Римської імперії на Західну та Східну) або інші дати. Подібна ситуація спостерігається й щодо року, який пропонують вважати завершенням Середньовіччя: висувається 1453 р. (узяття турками Константинополя), 1789 р. (початок Французької буржуазної революції) та ін.

Оскільки тисячоліття — це дуже великий проміжок часу, Середні віки було вирішено умовно поділити на три основні періоди:

1) Раннє Середньовіччя (кінець V — середина XI ст.) — період початку формування держав, панування натурального господарства та занепаду культури на тлі поступового посилення християнства.

2) Високе (Розвинуте, Зріле) Середньовіччя (середина XI — початок XIV ст.) — період феодальної роздробленості та рицарства, збільшення кількості населення та хрестових походів, становлення християнської церкви та розвиток культури.

3) Пізнє Середньовіччя (початок XIV — XV ст.) — період початку об’єднання держав, епохи Відродження та певних криз в економіці.

Варіант 2

Робота з підручником

Опрацюйте матеріал підручника та складіть схему, відобразивши межі історії Середніх віків та її періодизацію.

Зразок складеної схеми

Історія Середніх віків

 

476 р. — падіння Західної Римської імперії

 

1492 р. — відкриття Х. Колумбом Америки

 

Раннє Середньовіччя

 

Високе (Розвинуте, Зріле) Середньовіччя

 

Пізнє Середньовіччя

 

Кінець V — середина ХІ ст.

 

Середина ХІ — початок XIV ст.

 

Початок XIV — XV ст.

 

       

 

 1. Спадщина Середньовіччя

Розповідь учителя

Кілька століть відділяють нас від епохи Середньовіччя — періоду, що заклав підвалини сучасної цивілізації.

У Середні віки змінилася карта світу, і саме тоді виникає більшість сучасних держав і навіть їх сучасні кордони. У період Середньовіччя з’являються основи сучасних націй та мов, якими ми розмовляємо й у наші часи.

Перші паростки демократичного суспільства також з’являються в часи Середньовіччя. Виникають парламенти та перші конституції, з’являються суди присяжних. У 1215 р. в Англії була прийнята Велика хартія вольностей, яка проголошувала принцип недоторканності особи — одну з основних засад прав людини.

Саме в Середні віки утверджуються світові релігії — християнство в Європі, іслам та буддизм на Сході. Шляхи становлення релігій були непростими, вони являли собою як криваві скрижалі (хрестові походи, інквізиція, Реконкіста тощо), так і світлі сторінки історії людства.

Розвивається система освіти: відкриваються нові університети та школи, виникає книгодрукування. Кількість освічених людей суттєво збільшується. Відновлюються праці античних мислителів і створюються шедеври Середньовіччя.

Для Середніх віків також характерні риси розвитку культури — від суворої готики до Відродження та романізму. Будуються храми та палаци, мости та майдани, деякі з яких збереглися й до наших часів. Було здійснено багато наукових відкриттів, що стали підґрунтям для розвитку сучасної науки.

Таким чином, Середньовіччя залишило після себе величезний спадок, який і розглядатиметься в курсі всесвітньої історії в 7 класі.

Метод «Коло ідей»

Методика проведення. Учні по черзі пропонують власні ідеї з приводу поставленого питання.

Визначте особливості спадщини Середньовіччя.

Варіант 2

Робота з підручником

Опрацюйте матеріал підручника та визначте, які пам’ятки, досягнення, події тощо слід віднести до спадщини Середньовіччя.

Зразок відповіді

Спадщина Середньовіччя

Виникнення більшості сучасних держав;

визначення кордонів більшості сучасних країн;

появу основ сучасних націй;

закладення основ сучасних мов;

виникнення та перші кроки парламентів;

появу перших конституцій;

розвиток системи освіти (школи та університети);

становлення світових релігій — християнства, буддизму, ісламу;

середньовічну культуру (готика, Відродження, романізм тощо);

діяльність постатей, що вплинули на розвиток світу (Жанна д’Арк, Річард Левове Серце, Карл Великий тощо);

пам’ятки та споруди — храми й собори, статуї й мости тощо;

появу книгодрукування;

винайдення вогнепальної зброї та скла, ножиць та годинників, каравел і вітряків тощо.

 1. Історичні джерела

Варіант 1

Розповідь учителя

Середньовіччя залишило після себе величезну спадщину, вивченням якої займаються науковці. Історію Середніх віків досліджують за допомогою історичних джерел.

Історичні джерела — це все створене в процесі людської діяльності, що відображає історичний розвиток і дає можливість вивчати минуле людського суспільства.

На сьогодні існує кілька класифікацій історичних джерел. За найпоширенішою з них вони поділяються на речові, писемні, усні, етнографічні та ін.

Безліч речових джерел залишила після себе архітектура Середньовіччя — храми та собори, палаци та мости, навіть цілі квартали залишилися в тому самому вигляді, як це було в далекі роки. Вони демонструють нам досягнення науки та техніки, побут і звичаї середньовічних людей. Також до речових джерел належать знаряддя праці та зброя, монети і прикраси, статуї та картини. Більшість речових джерел зберігаються в музеях або приватних колекціях.

Писемні джерела несуть у собі історію забутого минулого — це закони та хроніки, художні й наукові твори, багато цікавої інформації дають літописи — одні з перших історичних праць Середньовіччя. Однак, незважаючи на розвиток писемності в Середні віки, освічених людей тоді було мало (особливо на початку Середньовіччя). Крім того, багато писемних історичних джерел були знищені під час природних лих, пожеж.

Певну інформацію про людей Середньовіччя надають усні історичні джерела. У легендах і піснях, казках і прислів’ях прихована народна мудрість тих часів, традиції та звичаї пересічних людей.

Середні віки залишили нам чимало джерел, але до їх дослідження потрібно підходити критично, ураховуючи багато різних обставин. Вивченням історії Середньовіччя займаються історики-медієвісти (від латин. medium ævum — середній вік).

Варіант 2

Робота з підручником (робота в групах)

Опрацюйте матеріал підручника та зробіть опис одного з видів історичних джерел: речових (І група), писемних (ІІ група), усних (ІІІ група).

(Після виконання завдання групи презентують результати роботи, узагальнюють їх на дошці.)

Зразок відповіді

Джерела з історії Середніх віків

 

Речові

 

Писемні

 

Усні

 

Пам’ятки архітектури, монети, зброя тощо

 

Хроніки, літописи, романи, повісті, вірші тощо

 

Усна народна творчість: казки, легенди, епос тощо

 

 

 1. Узагальнення та систематизація знань

Завдання

 1. Визначте, які з перелічених назв, постатей і подій належать до історії Стародавнього світу, а які — до історії Середніх віків.

1) Фараон, 2) король, 3) парламент, 4) Сенат, 5) Марафонська битва, 6) хрестові походи, 7) виникнення християнства, 8) виникнення буддизму, 9) виникнення ісламу, 10) каравела, 11) трієра, 12) Жанна д’Арк, 13) Александр Македонський, 14) вікінги, 15) спартанці.

Відповідь: Стародавній світ — 1, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 15; Середні віки — 2, 3, 6, 9, 10, 12, 14.

 1. Визначте, до яких історичних джерел — речових, писемних, усних — належать перелічені назви об’єктів.

1) Талер, 2) манускрипт, 3) рицарський обладунок, 4) легенда про тамплієрів, 5) ткацький верстат, 6) фортеця Тауер (Лондон), 7) казки «Тисяча й одна ніч», 8) книга, 9) пергамент алхіміків, 10) «Пісня про Роланда», 11) собор Паризької Богоматері, 12) корона Карла Великого, 13) список «Білля про права», 14) будинок лісничого, 15) стілець.

Відповідь: речові — 1, 3, 5, 6, 11, 12, 14, 15; писемні — 2, 8, 9,13; усні — 4, 7, 10.

 1. Підсумки уроку

Основні висновки

Історія Середніх віків охоплює період від 476 до 1492 р.

Поняття «Середні віки» характеризує період між Античністю та епохою Відродження.

Середні віки заклали основи сучасної цивілізації.

Відповідь на проблемне питання

Інформацію про історію Середньовіччя нам надають історичні джерела (писемні, речові, усні) та історичні науки (археологія, етнографія, нумізматика та ін.).

 1. Домашнє завдання
 1. Підручник[1]: 1, с. 6—11; 2, с. 7—11; 3, с. 10—14.
 2. Творче завдання. Знайдіть історичні джерела, які розповідають про історію вашої сім’ї.

 

 

 

[1] Тут і далі посилання зроблені на підручники:

1. Подаляк Н. Г. Історія середніх віків: Підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл. — К.: Генеза, 2007.

2. Ліхтей І. М. Історія середніх віків: Підруч. для 7-го кл. — к.: Грамота, 2007.

3. Крижанівський О. П., Хірна О. О. Історія Середніх віків: Підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл. — Львів: Оріяна-Нова, 2007.

Категорія: Конспекти уроків із всесвітньої історії 7 клас | Додав: uthitel (04.09.2018)
Переглядів: 37 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: