Головна » Статті » Конспекти уроків для середніх класів » Конспекти уроків із української мови 7 клас (нова програма)

Урок № 14 Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Різновиди читання. Ознайомлювальне читання

Урок № 14
Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Різновиди
читання. Ознайомлювальне читання
(практично). Навчальне читання мовчки.
Мета: дати учням поняття про різновиди читання; у процесі практичної діяльності домогтися усвідомлення поняття «ознайомлювальне читання»; вдосконалювати техніку читання мовчки, вміння виділяти головне та другорядне; збагачувати словниковий запас школярів; виховувати повагу до історичного минулого.
Очікувані результати: учні знають різновиди читання, вміють читати мовчки незнайомі тексти різних стилів, типів і жанрів мовлення зі швидкістю 120–210 слів за 1 хвилину; користуються з певною метою залежно від мовленнєвої ситуації ознайомлювальним видом читання (відшукують потрібну інформацію, читаючи заголовки, назву, початок, кінцівку, окремі фрагменти, виділяють головне та другорядне, оцінюють прочитане з погляду змісту і форми.
Обладнання: підручник, таблиця, текст для читання мовчки.
Тип уроку: комбінований.
Хід уроку
І. Актуалізація опорних знань учнів
Перевірка домашнього завдання.;;
ІІ. Мотивація навчальної діяльності школярів.
Оголошення теми й м мети уроку
— Читання мовчки — один із важливих видів мовленнєвої діяльності, за допомогою якого ми дістаємо багато цінної інформації, отримуємо естетичну насолоду.
Щоб оволодіти навичками читання мовчки, треба відпрацювати техніку читання, навчитися сприймати текст, виділяти головне та другорядне, визначати ключові слова. Слід також уміти виділяти важливі деталі, що стосуються типу мовлення
ІІІ. О Основний зміміст роботи
Робота з підручником.;;
[1] Скласти конспект уроку.
[2] § 49 (с. 201–203); впр. 385 (усно).
Слово вчителя.;;
Читання, як і аудіювання, є рецептивним видом мовленнєвої діяльності. У процесі читання розв’язуються різноманітні комунікативні завдання.
Ознайомлювальне читання — це читання мовчки без указівки на обов’язкове використання здобутої інформації. Для нього характерний високий темп, точність розуміння змісту та виділення найбільш суттєвих деталей. При такому читанні необхідно визначити тему, проблеми та головну думку.
Опрацювання таблиці.;;
Різнов иди читаннтанн я
Вид читання
Що потрібно усвідомити
Характер читання
Ознайомлювальне
Чи варто це читати? Кому адресовано текст? Який зміст кожного з розділів (абзаців) і тексту в цілому?
Швидке перегортання сторінок, читання заголовків. Перегляд окремих фрагментів тексту, ознайомлення з ілюстраціями, читання анотації, змісту видання
Вивчальне
Які тема та основна думка тексту? Що в тексті головне, другорядне? Яку нову для читача інформацію містить текст?
Повільне, вдумливе читання тексту чи його частин, глибоке проникнення в його зміст. Максимально повне осягнення нової інформації
Вибіркове
Про що говориться в тексті? Яка інформація є корисною? У яких частинах (розділах) тексту її вміщено?
Перегортання сторінок, швидке читання заголовків, змісту, окремих фрагментів тексту. Повільне читання потрібних частин з метою вилучення потрібної інформації
Навчальне читання мовчки.;;
1. Читання тексту учнями.
Географія Україн и в давні в давні час и
Територія України у III–II тисячоліттях до н. е. була заселена переважно землеробсько-мисливськими племенами, а степові і частково лівобережні райони — скотарськими племенами, які мали тісні товарні стосунки із сусідніми землеробами, а також із державами Середземномор’я та Кавказу. У цей час в Україні дедалі більшого розвитку набуває землеробство, виникають ремесла, на берегах річок будуються міста й різноманітні поселення, прокладаються шляхи сполучення, створюються нові транспортні засоби. При цьому значно зміцнюється рослинний покрив унаслідок вирубування лісів і розширювання цілинних степів. Людина починає змінювати і рельєф, розробляючи корисні копалини — залізні й мідні руди, будівельні матеріали. З роз53
витком просторових уявлень і досвіду картографічного виразу стародавніми людьми поступово починає усвідомлюватись необхідність під час картографування поєднувати дистанційні і контурні характеристики з орієнтуванням за сторонами світу на підставі хоча б елементарних кутових визначень. Одною з найдавніших карт, що відбиває частини території України, очевидно, є карта узбережжя Чорного моря з грецькими написами, що збереглися на щиті римського воїна, який знайдено над Євфратом. Це, мабуть, найдавніша пам’ятка античної доби у світовій картографії.
Згідно з історичними дослідженнями, наприкінці II — на початку І тисячоліття до н. е. степові райони Побужжя і Придністров’я населяли землеробсько-скотарські племена кіммерійців — найдавніші у східній Європі племена, назва яких збереглася в писемних грецьких та ассірійських джерелах. У VIII столітті до н. е. у степове Причорномор’я із-за Дону переселились кочові племена іраномовних скіфів (скитів), які підкорили та асимілювали місцеві племена. Усі вони в працях античних географів та істориків об’єднані спільною назвою — скіфи. Лісостепові райони України в VIII–III ст. до н. е. населяли місцеві землеробсько-скотарські племена, частиною яких у правобережному середньому Придністров’ї більшість авторів уважають безпосередніми предками слов’ян — сармати, які переселились сюди з Поволжя і Приуралля. Ще в VII–V століттях до н. е. на північному узбережжі Чорного моря оселились греки, які створили тут рабовласницькі міста-держави (в районі Керчі, Феодосії, Очакова, Тамані). Отже, перші географічні описи України зробили стародавні греки. Геродот описав природу й населення півдня України, звернув увагу на темні потужні ґрунти вздовж Дніпра; його відомості підтвердив і розширив Гіппократ (460–377 pp. до н. е.). Значну увагу Україні у своїх творах приділили видатні географи античного світу — греки Стратон і Птоломей, а також римський натураліст Пліній Старший. Усі ці описи стосуються насамперед півдня України. Пізніше про Україну згадують візантійські та арабські мандрівники, зокрема Ібн-Фоцлан і візантійський імператор Костянтин Порфірородний, який зазначає українські назви порогів на Дніпрі, а також важливі пристані в пониззі Дніпра (даючи їхні назви грецькою і українською) — острів св. Григорія (Хортиця), острів Етерія (Березань). Багато географічного матеріалу містить «Повість временних літ», що є найважливішим історико-географічним джерелом того часу. Цікаві відомості про східних і південних слов’ян подає візантійський історик Прокопій Кесарійський. Щодо назви Чорного моря слід зазначити, що вона зазнавала змін залежно від народів, які селилися на
його берегах (Скіфське, Бахр-ал-Армані), назв країн і місцевостей (Колхідське, Суфожське), розміру і кольору води (Велике, Синє), зв’язків з океаном (Понтійська бухта), розташування відповідно до сторін горизонту (Південне — для слов’ян, Північне — для арабів). Нинішню назву «Чорне море» пов’язують з давньоіранським «Ахшайна» (темний, непрозорий).
(474 сл.) (За Я. Жупанським)
2. В Виконання учнями тестових завдань
1. Якими племенами була заселена територія України у III—ІІ тисячоліттях до н. е.?
А Землеробськими;
Б землеробсько-скотарськими;
В землеробсько-мистецькими;
Г землеробсько-мисливськими.99
2. Які племена мали тісні товарні стосунки із сусідніми землеробами і з державами Середземномор’я і Кавказу?
А Скотарсько-мисливські;
Б мисливські;
В скотарські;99
Г землеробські.
3. Що змінюється внаслідок вирубування лісів і розширювання цілинних степів?
А Рослинний покрив;99
Б флора і фауна;
В життя людей;
Г умови землеробства.
4. Яка карта є однією з найдавніших карт, що відбиває частини території України?
А Узбережжя Азовського моря;
Б узбережжя Євфрату;
В узбережжя південного берега Криму;
Г узбережжя Чорного моря.99
5. Які племена населяли наприкінці II — на початку І тисячоліття до н. е. степові райони Побужжя і Придністров’я?
А Скотарські племена;
Б землеробсько-скотарські племена кіммерійців;99
В землеробсько-скотарські племена ассірійців;
Г землеробсько-мисливські племена кіммерійців.
6. Які племена у VIII ст. до н. е. переселились у степове Причорномор’я із-за Дону?
А Кіммерійці;
Б іраномовні скіфи;99
В греки;
Г ассірійці.
7. Кого більшість авторів уважає безпосередніми предками слов’ян?
А Сарматів;99
Б скотарські племена;
В греків;
Г арабів.
8. Хто зробив перші географічні описи України?
А Птоломей;
Б Феодос;
B Геродот;99
Г Гіппократ.
9. Який твір містить багато географічного матеріалу про Україну?
А «Південь України. Розповіді та перекази»;
Б «Повість про Україну»;
В «Повість временних літ»;99
Г «Антологія чудес Скіфії».
10. З чим пов’язана назва «Чорне море»?
А З давньоіракським «Ахшайта»;
Б з давньоіранським «Ахшайна»;99
В з давньоруським «темний», «непрозорий»;
Г з давньоукраїнським «темний», «непрозорий».
11. У якому стилі написано поданий текст?
А Науковий стиль;99
Б розмовний стиль;
В художній стиль;
Г публіцистичний стиль.
12. Які стилістичні особливості характерні прочитаному тексту?
А Уживання розмовно-побутової лексики;
Б використання суспільно-політичної лексики;
В використання канцелярської лексики;
Г використання слів-термінів, логічна структурність тексту.99
ІV. Д Домамашнє завдання
[1] Дібрати текст для читання мовчки (500–600 слів), скласти тестові запитання.
[2] § 49 (с. 201–206); впр. 388 (1–3 — усно, 4 — письмово).
Індивідуальне завдання. Скласти кросворд із теми «Дієслово».
V. Пі Пі Підбиття підсумків уроку
Інтерактивна вправа «Опитування-інтерв’ю».;;
(Використовується інтерактивний метод «Мікрофон».)
— Що корисного ви винесли з уроку?
— Над чим іще треба працювати?

Категорія: Конспекти уроків із української мови 7 клас (нова програма) | Додав: uthitel (01.09.2018)
Переглядів: 33 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: