Головна » Статті » Адмінстратору школи » Нормативна база

Зразок положення про літній мовний табір

 

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління освіти

адміністрації _____________ (повна назва)

______ (підпис) _____________ (ПІБ начальника управління)

«_______» _________ 20______

ЗАТВЕРДЖЕНО     

Директор ________ (повна назва школи)

 

 _________ (підпис) _________ (ПІБ директора школи)

«_______» _________ 20______

 

 

 

 

Положення

про літній мовний табір

при _________________________________________

(повна назва школи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________

(назва міста або селища)

 

1. Загальна частина

1.1. Літній мовний табір (далі ЛМТ) є закладом відпочинку, метою діяльності якого є створення відповідного мовного середовища та умов для заохочення учнів до вивчення іноземних мов, якісне навчання дітей іноземних мов у контексті європейської інтеграції України, наближення до європейських стандартів та популяризації вивчення іноземних мов серед школярів, організації дозвілля дітей, сприяння розвитку їх соціальної активності, що здійснюється в ЛМТ протягом зміни.

 

1.2. ЛМТ при _________________________ (повна назва школи) у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», Наказом МОН № 89 від 03.02.2015 «Про здійснення заходів щодо організації літніх мовних таборів», актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Типовим положенням про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку (затвердженим Постановою КМ України від 28.04.2009 р. № 422), наказами та розпорядженнями органів виконавчої влади, структурних управлінь освіти та науки та цим Положенням.

 

1.3. ЛМТ за типом є літнім мовним табором ________ (тип мовного табору) типу з повною/неповною зайнятістю учнів. ЛМТ у межах __________________ (адреса школи), з денним перебуванням у складі _________________ (назва школи), де діти перебувають упродовж дня не менше __________ (кількість годин згідно з обраним типом мовного табору) годин. Документообіг здійснюється за підписом директора ЛМТ та директора навчального закладу з використанням штампу й печатки  ________________ (назва школи).

 

2. Організаційно-правові засади діяльності ЛМТ

2.1. Засновником ЛМТ є управління освіти адміністрації ______________ (повна назва), яке свої  повноваження передає особі директора школи. Фінансування  здійснюється за рахунок бюджетних та батьківських коштів.

 

2.2. Основними задачами діяльності ЛМТ при ____________________ (назва школи) є:

створення мотивації для подальшого удосконалення ___________________ (яка саме мова вивчається) мови;

зацікавлення дітей;

створення відповідного мовного середовища;

створення умов для заохочення учнів до вивчення ___________________ (яка саме мова вивчається) мови;

популяризування ___________________ (яка саме мова вивчається) мови;

набуття навичок усного мовлення, досвіду комунікативного спілкування;

удосконалення усного (розмовного) мовлення дитини;

підвищення рівня володіння іноземними мовами;

підвищення рівня мовної та мовленнєвої компетенції;

допомога школярам здобувати необхідні мовні навички та непомітно долати мовний бар’єр;

поєднання навчання із захоплюючим відпочинком;

пропаганда здорового способу життя;

захист життя і здоров’я;

розвиток творчих здібностей дітей;

формування полікультурної та комунікативної компетенцій;

розвиток творчого потенціалу кожної дитини;

виховання комунікативної потреби у пізнанні інших країн і народів.

 

2.3. Відпочинкова зміна триває не менше 14 днів.

 

2.4. ЛМТ приймає на відпочинок дітей шкільного віку з урахуванням фізичного й психологічного здоров’я дітей.

 

2.5. Засновник ЛМТ — управління освіти адміністрації _____________ (назва адміністрації):

 

2.5.1. Затверджує  положення ЛМТ;

 

2.5.2. Делегує директору _______________ (назва школи) право призначати та звільняти директора та заступника ЛМТ, залучати до роботи в ЛМТ співробітників із числа працівників _____________ (назва школи);

 

2.5.3. Забезпечує фінансові та матеріально-технічні умови функціонування ЛМТ з метою належної підготовки до проведення відпочинку дітей.

 

2.6. Приймання дітей до ЛМТ здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють, довідки про стан здоров’я дитини, профілактичні щеплення, епідеміологічне оточення.

 

2.7. Вартість путівки до ЛМТ визначається засновником.

 

2.8. Зарахування дітей до ЛМТ на пільгових умовах здійснюється на підставі рішення ради школи та наказу директора  ________________ (назва школи).

 

2.9. Відрахування дитини з ЛМТ здійснюється за бажанням батьків чи осіб, які їх замінюють (на підставі заяви).

Забороняється безпідставне відрахування дитини із ЛМТ.

 

2.10. Діти, які перебувають у ЛМТ при ________________ (назва школи), повинні:

дотримуватися правил ЛМТ;

дотримуватися морально-етичних норм;

бережливо ставитися до майна, природних об’єктів;

навчатися реагувати належним чином у різних соціальних ситуаціях;

підвищувати загальний культурний рівень, оволодівати іноземною мовою, уміннями, практичними навичками з предмета;

застосовувати критичне мислення у нестандартних ситуаціях;

опановувати навички міжособистісної взаємодії та роботи в колективі.

 

2.11. З урахуванням віку та інтересів дітей у мовному таборі можуть створюватися групи (загони), наповнюваність яких визначається відповідно до державних санітарних правил і норм улаштування, утримання й організації режиму діяльності дитячих закладів.

 

2.12. Процес відпочинку в дитячому таборі здійснюється з урахуванням індивідуальних можливостей, інтересів і здібностей дітей, їх віку, психофізичних особливостей та стану здоров’я з використанням різноманітних організаційних форм виховної роботи.

Виховний процес у ЛМТ  здійснюється за планами виховної роботи ЛМТ та загону у формах роботи над конкретними проектами, презентацій наукових проектів, загальних свят, прогулянок, занять, змагань, конкурсів, бесід, концертів, театралізованих дійств, екскурсій містом, відвідування виставок, театрів, зустрічей із цікавими людьми, бібліотечних круглих столів, кіноклубу, арт-клубу тощо.

 

2.13. Пересування вихованців ЛМТ до місця дозвілля здійснюється міським транспортом за кошти батьків.

 

2.14. Звіт про роботу ЛМТ подається до управління освіти адміністрації ____________________ (назва адміністрації) за встановленою формою.

 

3.Охорона життя та здоров’я дітей ЛМТ    

3.1. Для надання медичних послуг ЛМТ обслуговується медичними працівниками  дитячої поліклініки  _________________ (№ поліклініки).

 

3.2. Працівники ЛМТ несуть персональну відповідальність за збереження життя та здоров’я дітей, які відпочивають у ньому. Приміщення, де розміщується ЛМТ, повинні відповідати санітарним нормам та вимогам пожежної безпеки. З цією метою: 

розробляється та вивішується на видному місці план евакуації на випадок пожежі та правила поведінки на випадок пожежі;

оформляється куточок із наочністю щодо попередження усіх видів дитячого травматизму;

проводяться інструктажі працівників ЛМТ з правил протипожежної безпеки і попередження травматизму, що фіксується у спеціальному журналі;

проводяться попереджувальні бесіди з дітьми щоденно, що фіксується в журналі загону;

дотримуються правил використання атрибутики (червоні прапорці, інші яскраві сигнали) при переході вулиць;

із загоном працює завжди не менш як два вихователі.

 

3.3. Під час перевезення дітей ЛМТ на значні відстані медичний супровід є обов’язковим.

 

3.4. ЛМТ забезпечує повноцінне харчування дітей відповідно до встановлених фізіологічних натуральних норм харчування через шкільну їдальню. Дієтичне харчування організується відповідно до рекомендацій лікаря.

 

3.5. Контроль за якістю харчування щоденно ведеться директором ЛМТ спільно з медперсоналом.

 

3.6. З метою недопущення травматизму та недогляду дітей передбачається письмова угода (заява батьків) з визначенням часу прибуття й повернення дитини з ЛМТ, форми супроводу.

 

4. Управління літнім мовним табором і кадрове забезпечення

4.1. Керівництво ЛМТ здійснює його керівник (директор), який призначається директором _________________ (назва школи) за делегованими повноваженнями управління освіти адміністрації _______________ (назва адміністрації).

 

4.2. Директор ЛМТ:

погоджує календарний план роботи ЛМТ;

погоджує режим дня;

організовує інструктаж працівників ЛМТ з техніки безпеки, профілактики травматизму, попередження нещасних випадків з дітьми, а також надання невідкладної долікарської допомоги; розробляє відповідні інструкції; веде журнал інструктажів;

забезпечує дотримання вимог щодо охорони життя і здоров’я дітей, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм;

здійснює контроль за оздоровчо-виховним процесом, якісним харчуванням, забезпечує належні умови для оздоровлення та відпочинку дітей;

контролює дотримання трудової дисципліни у ЛМТ;

укладає угоди з особами, зацікавленими в співпраці, направленій на вирішення мети і завдань ЛМТ;

представляє інтереси ЛМТ у всіх установах;

звітує перед засновником (уповноваженим директором школи) про результати діяльності ЛМТ;

видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, що стосуються діяльності ЛМТ, зарахування та відрахування дітей, організовує і контролює їх виконання;

забезпечує разом з директором ______________ (назва школи) раціональний підбір і розстановку кадрів, затверджує посадові обов’язки працівників ЛМТ;

відповідає за допуск до роботи працівників, які своєчасно пройшли медичний огляд;

приймає рішення про заохочення та дисциплінарні стягнення працівників та вихованців ЛМТ.

 

4.3. Працівники ЛМТ призначаються з числа педагогів _____________ (назва школи) і повинні мати відповідну освіту, санітарні книжки, обов’язково бути ознайомленими з умовами праці, посадовою інструкцією.

 

4.4. До роботи в ЛМТ залучаються педагоги-спеціалісти з музики, ритміки, образотворчого мистецтва, фізкультури, керівники гуртків, секцій, волонтери, які володіють іноземною мовою, з числа викладачів вищих навчальних закладів, недавніх випускників вищих навчальних закладів, носіїв мови, які перебувають у ____________ (назва міста або селища), студентів ВНЗ, молодих учителів.

 

4.5. Оплата праці працівників ЛМТ визначається їх тарифікаційним навантаженням на навчальний рік по _____________ (назва школи).

 

4.6. Працівники ЛМТ працюють згідно з графіком, затвердженим його директором і погодженим з директором _______________ (назва школи) з урахуванням вимог законодавства про працю.

 

4.7. Працівники ЛМТ мають право на:

внесення пропозицій щодо поліпшення оздоровчо-виховного процесу;

ініціативу у виборі форм, методів, засобів роботи з дітьми.

 

4.8. Працівники ЛМТ зобов’язані:

дотримуватися вимог цього положення, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку школи та посадові обов’язки;

оберігати життя та здоров’я дітей, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;

виконувати накази й розпорядження директора ЛМТ, органів управління _________________ (назва школи).

 

    4.9. Батьки дітей чи особи, які їх замінюють, мають право:

вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності ЛМТ;

брати участь в організації та проведенні заходів;

захищати законні інтереси дітей;

надавати благодійну допомогу ЛМТ.

 

4.10. Для оперативного врегулювання поточних питань, організації оздоровчої та виховної роботи в ЛМТ керуються рішеннями ради _____________ (назва школи).

 

5. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база закладу

5.1. Фінансова діяльність ЛМТ здійснюється за рахунок коштів бюджету  ______________ (назва міської  ради) та додаткових джерел, якими можуть бути добровільні внески фізичних та юридичних осіб, інші надходження, не заборонені законодавством, які використовуються для впровадження діяльності, передбаченої положенням.

 

5.2. Кошти для використання ЛМТ акумулюються на рахунку ЦБ управління освіти адміністрації __________________ (назва адміністрації).

 

5.3. ЛМТ використовує матеріально-технічну базу і розпоряджається майном, яке передано у тимчасове використання від _____________ (назва школи).

 

5.4. Діловодство, облік та звітність ЛМТ здійснюються у порядку, визначеному законодавством України та розпорядчими документами управлінь освіти.

 

5.5. Перед початком зміни директор школи забезпечує наявність у ЛМТ наказу про відкриття закладу, акта про готовність закладу, санітарного паспорта, інструкцій з техніки безпеки, профілактики травматизму і попередження нещасних випадків з дітьми, протипожежної безпеки тощо.

Категорія: Нормативна база | Додав: uthitel (27.06.2018)
Переглядів: 101 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: