Головна » 2015 » Серпень » 26 » Суть, мета і завдання превентивного виховання. Скарбничка тренерських вправ.
10:09
Суть, мета і завдання превентивного виховання. Скарбничка тренерських вправ.
Методист соціально-просвітницького напрямку
КПНЗ ПДЮТ «Центрально-Міського району»,національний тренер превентивних програм
Іваха Людмила Іванівна

Суть, мета і завдання превентивного виховання. Функції превентивного виховання. Очікувані результати.

Превентивне виховання - це комплексний цілеспрямований вплив на особистість у процесі її активної динамічної взаємодії із соціальними інституціями, спрямованої на фізичний, психічний, духовний, соціальний розвиток особистості, вироблення в неї імунітету до негативних впливів соціального оточення, профілактику і корекцію асоціальних проявів у поведінці дітей і молоді, на їх допомогу і захист.
Превентивне виховання має бути цілеспрямованою системою заходів економічного, правового, психолого-педагогічного, соціально-медичного, освітнього, інформаційно-освітнього та організаційного характеру, спрямованих на формування позитивних соціальних установок, запобігання вживанню наркотичних речовин, відвернення суїцидів та формування навичок безпечних статевих стосунків. Воно є пріоритетним напрямом діяльності держави, всіх виховних інституцій і здійснюється в інтересах особистості та суспільства.
Превентивна робота проводиться з усіма дітьми, починаючи від дошкільного періоду, з метою попередження відхилень у поведінці, особливо з тими, хто перебуває у несприятливих умовах виховання, характеризується негативною поведінкою, а також з тими, хто став на шлях асоціальної і протиправної поведінки
Мета превентивного виховання полягає у досягненні сталої відповідальної поведінки, сформованості імунітету до негативних впливів соціального оточення.
Педагогічний аспект превентивної діяльності полягає у сформованості такої позиції особистості, яка конкретизується культурою цінностей, само актуалізацією, свідомим вибором моделей про соціальної поведінки.
Соціальний зміст передбачає об'єднання зусиль суб'єктів превентивної діяльності на міжгалузевому рівні, спрямованих на узгоджену і своєчасну реалізацію попереджувальних заходів: нейтралізацію і поступове усунення детермінант, що викликають негативні прояви.
Психологічний аспект превентивної діяльності передбачає диференційований індивідуально-психологічний, статево-віковий підходи до виявлення генезису деструктивних проявів у поведінці особистості
Правовий аспект полягає в охороні й захисті прав особистості, формуванні правової культури.
Основні завдання превентивного виховання дітей і молоді:
• створити умови для формування позитивних якостей особистості в процесі різноманітних видів трудової, навчальної, позашкільної й іншої діяльності, що сприяють інтелектуальному, морально-етичному, естетичному розвитку, виробленню стійкості до негативних впливів;
• забезпечити соціально-психологічну діяльність, педагогічно зорієнтовану на протидію втягуванню дітей і молоді в негативні ситуації;
• надавати комплексну психолого-педагогічну та медико-соціальну допомогу тим неповнолітнім, які її потребують;
• стимулювати неповнолітніх до здорового способу життя і позитивної соціальної орієнтації, сприяти валеологізації навчально-виховного процесу, навчанню з раннього віку навичкам охорони власного життя і здоров'я;
Суб'єкти-об'єкти превентивного виховання:
• учні загальноосвітніх шкіл, неповнолітні, які перебувають на обліку (шкільному, кримінальному, наркологічному);
• неповнолітні, соціалізація яких відбувається під впливом негативних явищ (групи ризику);
• неповнолітні, які не мають умов сімейного виховання й опіки (сироти; неповнолітні з алкоголе. нарко-залежних родин; діти, батьки яких перебувають у місцях позбавлення волі);
• педагогічні колективи навчально-виховних, позашкільних культурно-освітніх і інших закладів;
• працівники служб у справах неповнолітніх, центрів соціальних служб для молоді, кримінальної міліції й інших правових установ, медичних закладів;
• працівники засобів масової інформації;
• громадські, благодійні організації.

Функції превентивного виховання

Освітньо-консультативна функція передбачає використання сучасних технологій надання оптимальної освітньої, консультативної інформації; попередження і нейтралізацію надмірної інформації про види і форми негативних явищ.
Організаційно-методична функція ставить за мету опрацювання і реалізацію міжгалузевих науково-дослідних проектів із проблем превентивного виховання; відпрацювання, соціально-педагогічних та психолого-педагогічних технологій на базі позашкільних закладів, шкіл.
Інтнегрaтивно - просвітницька функція передбачає збір, аналіз, адаптацію узагальнення та впровадження вітчизняного й зарубіжного досвіду превентивної практики, інтеграцію у світовий превентивний процес у роботі з дітьми І молоддю.
Превентивне виховання здійснюється на трьох рівнях:
раннє, або первинне, превентивне виховання (соціально-педагогічна профілактика);
вторинне превентивне виховання (превентивна допомога і корекція);
третинне превентивне виховання (адаптація, реабілітація і ре соціалізація).
Соціально-педагогічна профілактика (первинна профілактика) – вид превентивної роботи, спрямований на здійснення освітньо-профілактичних заходів та інших педагогічних моделей впливу на особистість з метою попередження різних видів небезпечної поведінки на ранніх стадіях відхилень. Вона ґрунтується на позитивній педагогічній діяльності, мета якої - своєчасне виявлення та виправлення несприятливих інформаційних, педагогічних, психологічних, організаційних та інших факторів, що зумовлюють відхилення у психологічному та соціальному розвитку дітей і молоді, у їхній поведінці, стані здоров'я. Соціально-педагогічна профілактика здійснюється за місцем проживання, навчання, оздоровлення та дозвілля неповнолітніх.
Зміст соціально-педагогічної профілактики: взаємодія у формуванні знань, умінь, установок та мотивів свідомого вибору про соціальних моделей поведінки; підготовка та розповсюдження превентивної інформації через друковану продукцію, засоби масової інформації, спілкування на рівні міжособистісних стосунків, інші форми соціально-педагогічної роботи; створення на базі Центру превентивного виховання умов для виявлення і підтримки соціальних ініціатив.
Превентивна допомога і корекція - вид психолого-педагогічної та медико-соціальної діяльності, що полягає у допомозі окремим категоріям групам ризику (зменшення шкоди, допомога з метою самодопомоги). Це передбачає психолого-педагогічний та соціально-терапевтичний вплив на особистість з тим, щоб вона сама навчилась допомагати собі, розв`язуючи багато чисельні проблеми, що провокують на деструктивну поведінку. На цьому рівні є доцільними:
• реалізація програм превентивного виховання з «групами ризику» із залученням державних, громадських, конфесійних організацій, волонтерів;
• патронажна робота з «групами ризику», неповнолітніми із дисфункціональних сімей по усуненню соціально-психологічних передумов деструктивної поведінки;
• організація різноманітних форм превентивної освіти за місцем проживання, проведення дозвілля, у зонах відпочинку.
Адаптація. реабілітація та ре соціалізація полягає в реконструкції соціокультурного оточення для різних категорій дітей і молоді, допомозі в спілкуванні, працевлаштуванні та навчанні з метою відновлення втрачених соціальних зв'язків або адаптації в соціальній життєдіяльності. Необхідними заходами такої роботи є:
• науково-методичне забезпечення превентивної соціально-терапевтичної роботи у створених притулках та інших спеціалізованих закладах;
• співпраця і науково-методична підтримка роботи центрів соціальної адаптації, анонімних наркологічних кабінетів, діагностично-консультативних центрів, служб «Телефонів довіри», інших закладів, до функцій яких входить вирішення проблем негативної поведінки дітей і молоді;
• науково-методичне сприяння організації і розвитку терапевтичних співтовариств взаємо підтримки неповнолітніх;
• адаптація і впровадження в систему превентивної роботи вітчизняного і світового досвіду соціальної адаптації та реабілітації.
Принципи побудови системи превентивного виховання:
• принцип комплексності забезпечує реалізацію концепції превентивного виховання у поєднанні з діяльністю інших суб'єктів профілактичної роботи;
• принцип системності передбачає узгодженість, послідовність і взаємозв'язок усіх рівнів профілактичної діяльності та погодження відомчих програм з програмами інших. суб'єктів цієї діяльності зі стратегічних питань;
• принцип науковості забезпечує науковість аналізу ситуацій, доцільність вибору форм, методів, прийомів реалізації програм фахівцями відповідних галузей знань;.
• принцип інтегрованості передбачає зближення і поглиблення взаємодії вітчизняних і зарубіжних превентивних програм;
• принцип мобільності дає можливість оперативно модифікувати завдання, форми і методи превентивного виховання залежно від умов і змінювати сфери впливу;
• принцип наступності означає розгортання превентивних програм з використанням набутого досвіду;
• принцип конкретності зумовлює включення до превентивних програм чітко сформульованих заходів, строків виконання, визначення відповідальних за їх реалізацію;
• принцип реалістичності передбачає соціальний зміст превентивного виховання, який полягає в оптимізації форм і методів, спрямованих на розвиток адаптаційних якостей цільових груп;
• принцип етичності забезпечує моральні основи превентивної діяльності, відображає її гуманний характер, опору на позитивний потенціал особистості, збереження конфіденційності, поваги та інших дійових умов взаємодії з цільовими групами превентивного виховання.
Очікувані результати.
Створення в Україні пропонованої оптимальної структурної системи превентивного виховання сприятиме:
• активізації діяльності українських науковців, спеціалістів, консультантів, практичних працівників у дослідженні і вирішенні проблем превентивного виховання;
• залученню освітніх, медичних, соціальних та правоохоронних закладів до вирішення проблем попередження правопорушень і злочинності, координації зусиль суб'єктів превентивної діяльності;
• посиленню тенденції до зниження вживання наркотиків, алкоголю, тютюну, ВІЛ – інфікованості , формуванню у молодого покоління здорового способу життя;
• зміні установок і моделей поведінки неповнолітніх груп ризику;
• соціально-психологічній адаптації неповнолітніх, які мають життєві проблеми;
• збільшенню кількості волонтерів та осіб, які пройшли реабілітацію, для здійснення превентивної роботи.

СКАРБНИЧКА ТРЕНЕРСЬКИХ ВПРАВ

Вправа «Мої добрі справи»
«Копилка звездочета»
Материалы:
Лист ватмана, нарисованное небе, звездочет,
Звездочки для всех участников.
Бывает человек прожил день, ни кому не сделав
добра : не помог, не посочувствовал, не
поддержал в беде. Этот день прошел бесследно, потому что никто не был согрет теплом дружеского участия. Каждое доброе дело ,совершенное тобой по отношению к друзьям,учителям,соседям,одноклассникам ,- это появившаяся на небосклоне звезда, которую ты зажег сам. Чем больше звезд – добрых дел в твоей копилке,тем богаче душой и щедрее сердцем.
Заданние:
Впиши свои добрые дела в контуры звездочек.
Вправа «Нетрадиційне вітання»
Людина живе у світі стереотипів . І це зовсім непогано ! Вони допомагають їй заощаджувати енергію для творчості й роздумів про сенс життя.
Але вони й заважають ,збіднюючи наше життя та стосунки з близькими людьми.А давайте спробуємо відчути нові емоції,а заразом освоїти нетрадиційні вітання.
Пропоную вам нові варіанти привітання, привітайтесь :
• Долонями,але тільки тильною стороною
• Стопами ніг (внутрішньою частиною)
• Лівим коліном
• Правим плечем торкніться сусіда
• Чолом (але дуже обережно)
Увага!Назвіть інші варіанти.

Вправа «Я-іграшка»
Необхідні матеріали: дитячі іграшки
Учасники вибирають іграшку, розглядають,намагаються перевтілитись в неї.
Через одну хвилину розповідають про цю іграшку від першої особи про її почуття ,думки,радощі,прикрості.Вправа «Кошик для сміття»
Необхідні матеріали:
кошик для сміття, маркери,аркуші А-4
Навіщо людині кошик для сміття ? Навіщо звільнятись від сміття?
Уявіть життя без кошика для сміття .Так само і з почуттями : накопичуються непотрібні,марні.
Запишіть на аркушах почуття,яких хочете позбутися,наприклад :
«Я ображаюся на…», «Я боюся…», «Я злюся…».
Зімніть аркуші в грудочку,викиньте в кошик. Вітаю, ви звільнились від своїх поганих почуттів.

Вправа «Мій портрет на долоні»
Необхідні матеріали:
Лист ватману, альбомні аркуші,кольорові олівці
Потрібно обвести свою долоню кольоровим олівцем. На кожному пальчику напишіть свої достоїнства,або гарні риси характеру . Зробіть імпровізовану виставку ,на якій учасникам слід вгадати, кому належить кожна з рук

Вправа «Ранжирування за якостями». Валеопауза.
2 команди. Учасники мовчки шикуються в шеренгу :
• за кольором очей;
• за кольором волосся;
• за зростом;
• за днями народження(пора року)

Вправа «Коло вражень»
Об’єднавшись в коло учасники обмінюються враженнями від тренінгу.

Вправа «Упевненість у собі»
Людина залежить від свого тіла. Спробуйте в положенні стоячи зігнутись навпіл ,головою торкаючись колін,і при цьому відчути гордість і впевненість у собі. У положенні стоячи розставити ноги,розправити плечі, підняти вгору підборіддя та відчути себе в цей момент дуже нещасним.

Вправа «Знайомство із самим собою»
Дайте відповідь на запитання «Хто я такий?Який я?»,запишіть ії. Усе, що ви розповіли у свої записах про себе ,про ту саму «внутрішню людину», яку ми називаємо «Я».
Вправа – малювання «Я – реальний, я-ідеальний»
1.Намалюй себе таким,яким ти себе бачиш
2.Намалюй себе таким,яким ти себе хотів би бачити
Переглядів: 2627 | Додав: ivahaluda | Рейтинг: 4.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: