Головна » Файли » Нормативна база освіти » Навчальні програми

ФАКУЛЬТАТИВ «УКРАЇНСЬКІ ПИСЬМЕННИКИ-ПЕРЕКЛАДАЧІ»
26.02.2014, 19:46
ФАКУЛЬТАТИВ «УКРАЇНСЬКІ ПИСЬМЕННИКИ-ПЕРЕКЛАДАЧІ»
«Переклади творів Пушкіна — це прекрасний спосіб
вигострити свою мовну зброю, піднести
українську мовну культуру на вищий щабель розвитку.
Переклади Пушкіна на українську мову збагачують,
отже, українську мову, українську поезію,
літературу взагалі».
М. Рильський
Пояснювальна записка
Вивчаючи українську літературу, знайомлячись із творчістю того чи іншого письменника, звертається увага учнів на такий вид їх творчої діяльності, як здійснення перекладів. На жаль, програма з української літератури обмежується тільки характеристикою загальних рис митців у цьому виді діяльності.
Швидкі темпи розвитку суспільства, характерні для останніх років, необхідність пошуку шляхів виходу нашої загальної культури з занепаду, впровадження нових технологій — усе це потребує докорінних змін управління освітою, використання навчаючих ресурсів із врахуванням творчих можливостей особистості.
Лише творча особистість спроможна створювати, управляти, пропонувати нові технології, нові напрямки розвитку, знаходити шляхи виходу із складних нестандартних ситуацій тощо. Тому забезпечення кожній людині можливості використання свого творчого потенціалу є одним із пріоритетних завдань як загальноосвітніх, так і спеціалізованих гуманітарних закладів.
Навчальна діяльність на факультативах, курсах за вибором, спецкурсах сьогодні розглядається як одна з головних ланок безперервної освіти в системі виховання всебічно розвиненої особистості, найповнішого розкриття її задатків і нахилів. Створення умов для розвитку і підтримки талантів та обдарувань у галузі науки, техніки, мистецтва тощо. Забезпечення при цьому можливостей щодо вибору діяльності, до якої дитина проявляє зацікавленість, створює необхідні передумови для прояву її природних здібностей, не просто відтворює те, що засвоює. Завдяки своїй універсальності і неповторності вона розвиває, доповнює знання та навички, вдосконалює їх.
У пояснювальній записці щодо програми «Українська література. 5–11 класи» наголошується, що розвиток творчої особистості вимагає впровадження таких методичних засобів, прийомів, які допомагають моделювати навчальний процес на уроках літератури відносно до мети, яку поставив учитель.
Створена нами програма факультативу (чи курсу за вибором) «Перекладацька діяльність українських письменників» розширюватиме межі аналітико-синтетичної роботи з художніми творами, допоможе учням повніше осягнути їх естетику, словесну мистецьку функцію. Програма передбачає заглибитися в творчу лабораторію митців слова, розширити знання учнів про того чи іншого письменника, а значить вивищати їх інтелект, сприяти їх творчому розвитку, викликати потребу в саморозвитку. Інтегративні знання, набуті в процесі вивчення факультативного курсу (чи курсу за вибором) орієнтують на те, щоб у школі учні не готувалися до життя, а мали потребу, як наголошено в концепції з українознавства, «жити ним, учитися розуміти, ставити і розв’язувати проблеми, самовизначатися і самореалізовуватися».
Програма передбачає сприяти:
випередженому розвитку учнів;
розвитку їх активності у пошуковій роботі лінгвістичного спрямування;
зростанню самостійності;
активізації спілкування;
формуванню ініціативи, відкритості до нового;
становленню дивергентності і конвергентності мислення; його імпульсивності;
підвищенню статусу вихованця навчального закладу;
забезпеченню цілісності освітньо-виховного процесу через інтеграцію його найважливіших складових — виховання і навчання;
створенню умов соціального комфорту для виховання творчої особистості;
координації зусиль усіх учасників навчально-виховного процесу;
розвитку діалогу навчального закладу і сім’ї.
Тому до програми додаються і теми творчих завдань для самоосвітньої роботи учнів, і список літератури з розглядуваної проблеми.
Розрахована вона на учнів філологічних випускних класів як курс за вибором і загальноосвітніх цієї ж вікової категорії як факультатив.
Програма факультативного курсу
Тема № 1
Давньоруська література в перекладах. «Слово о полку Ігоревім» — одна з найдавніших пам’яток давньоруської літератури.
Поетичні переклади й переспіви «Слова…»: Т. Шевченко «Плач Ярославни», «В Путівлі-граді вранці-рано…», «З передсвіта до вечора…»; С. Руданський «Ігор Сіверський», Ю. Федькович «Пісня о поході Ігоря на половців»; І. Франко «Слово про похід Ігоря»; Панас Мирний «Дума про військо Ігореве»; М. Чернявський «Слово про похід Ігоря Святославовича»; М. Рильський «Слово про Ігорів похід»; Н. Забіла «Слово про Ігорів похід»; В. Шевчук «Слово про Ігорів похід»; переклад Л. Махновця «Літописна повість про
похід Ігоря Святославовича на половців у 1185 р.» (за Іпатіївським списком). О. Палиця — перший перекладач слова в Україні. Переклад пам’ятки Василем Шевчуком у романі «Велесич». Переклади з давньоруської В. Крекотня, С. Ярмуся твору Іларіона Київського «Слово про закон і благодать». «Повість минулих літ» у переказі-перекладі В. Близнеця. Переклад твору «Повість врем’яних літ» В. Яременком. «Біблія» (переклади П. Куліша,
І. Огієнка, І. Нечуя-Левицького, І. Пулюя).
Тема № 2
Біблія — визначна пам’ятка світової літератури. Пантелеймон Куліш — перший перекладач повної Біблії українською мовою.
Здійснення її перкладу Іваном Нечуєм-Левицьким та Іваном Пулюєм. Утвердження серед християн назви Біблія Іваном Златоустом (IV ст.). Вживання його сучасником, перекладачем Біблії латинською мовою Ієронімом вислову щодо назви книги «Божественна бібліотека».
Один із останніх перекладів Апокаліпсису українською мовою В. Баркою під назвою «Одкровення св. Іоанна Богослова». Повне видання Біблії видатним мовознавцем, істориком церкви, митрополитом Іваном Огієнком за межами України в 1962 році. Вихід в Україні знаменитої «Острозької Біблії» (1581 р.) членами Острозького вченого гуртка під проводом Г. Смотрицького.
Тема № 3
Перекладна світська та церковна література Київської Русі. Збірка вибраних біблійних афоризмів із творів «Отців церкви», античних письменників та вчених. «Бджола», її укладач чернець Антоній. «Шестиднев» Іоанна Екзарха. Перекладні історичні повісті «О разорєнії Ієрусалима» (або ще інші назви: «Історія Іудейської війни», «Іудейська війна»), про Троянську війну, про Дігеніса Акріта, про Александра Македонського. Розвиток оригінального літописання, проповідництва, оригінальної агіографії (або життєвої літератури), паломницького письменства під впливом перекладної літератури у Київській Русі.
Тема № 4.
Перекладацька діяльність Г. С. Сковороди — оригінального мислителя і письменника, виразника ідей гуманізму та селянського просвітительства. Поетичні переклади з Овідія, Горація, Муре; здійснення ряду прозових перекладів: «Ода» Сидронія Гозія, єпископа, новолатинського фламандського поета (1504–1579).
Близькість мотивів «Оди» світосприйманню Сковороди. Трактат Ціцерона «Про старість» та твори Плутарха «Ода», «Про смерть», «Про божественне правосуддя», «Про збереження від боргів», «Про душевний спокій», «Про жадобу багатства», «Книжечка Плутархова о спокойствіи души» — цілком вільна інтерпретація тексту Плутархового трактату. Близькість закликів грецького мораліста до внутрішнього самовдосконалення людини.
Тема № 5
Авторизовані переклади творів Івана Франка: «Історія кожуха» (вперше надруковано польською мовою); «Свинська конституція» (інша назва: «Право свині») вийшла спочатку німецькою мовою, а пізніше була перекладена автором на українську; а також був здійснений передрук англійською, французькою, польською, литовською та іншими мовами.
Твір «Острий-преострий староста» із збірки «Сім казок» (вперше надрукований німецькою мовою в 1897 році, авторський переклад здійснено в 1900 році). «Домашній промисл (оповідання ложкаря)» (вперше надруковано польською мовою в 1877 році, в авторизованому перекладі опубліковано в 1888 році в журналі «Товариш»). «Яць Зеленуха (образок з бориславського життя)» (вперше надруковано польською мовою в 1888 році. Українською мовою в авторському перекладі опубліковано в збірці «Панталаха і інші оповідання» (Львів, 1902)
Тема № 6
Перекладацька діяльність Дмитра Павличка. Переклади творів польської письменниці Марії Конопницької «Варшаві», «За що шана і похвала?», «Рік 1908», «Братам чехам».
Тема № 7
Марія Пригара — громадський діяч, поет, перекладач. Переклади поетичних творів польської письменниці Марії Конопницької: «Ходили тут німці», «Біля віконця», «Суботній вечір», «Бездомний», «В підвалі», «Перед судом», «Ясь не діждався».
Тема № 8
М. Рильський — перекладач. Поетичні переспіви-переклади поета — О. Пушкін: «Євгеній Онегін», разом з П. Тичиною очолив великий колектив українських поетів, які працювали над перекладами творів геніального Пушкіна. Стаття М. Рильського «Пушкін українською мовою». Досягнення поетом великої чіткості, багатства реалістичних деталей, яскравості фарб у власній творчості за допомогою перекладів творів класиків, особливо Пушкіна. «Мідний всадник»; А. Міцкевич «Пан Тадеуш», балади, сонети; Корнель «Сид»; Вольтер «Орлеанська діва»; Буало «Мистецтво поезії»; Расін «Федра»; Мольєр «Мізантроп»; Гюго «Ернані» та «Король веселиться»; Шекспір «Король Лір», «Дванадцята ніч»; переклади прозових творів Мопасана. «Коньок-горбунок» П. Єршова, Бед’є «Тристан і Ізольда»; Гоголь «Майська ніч». Визначення критиком В. М. Борщевським перекладацької діяльності М. Рильського як патріотичного подвигу. Діяльна участь М. Рильського у редагуванні творів Т. Г. Шевченка російською мовою.
Художні переклади поета з білоруської, грузинської, вірменської, таджицької, башкірської, латинської, литовської літератур. Переклади творів Марії Конопницької, польської письменниці, «Credo», «Старому турбаністові», «Капрі».
Тема № 9
І. Драч-перекладач. «Історія русів» (Львів, 1990) у перекладі Івана Драча.
Тема № 10
Микола Лукаш — відомий український письменник, політолог, перекладач. Його перекладацька діяльність. Переклади «Декамерона» Джованні Бокаччо та «Дон Кіхота» Сервантеса як вияв лексичного і фразеологічного багатства української мови. «Фауст» Гете. Переклад творів російських поетів «Срібного віку» — Блока, Брюсова, Бальмонта, В’ячеслава Іванова, Балтрушайтіса, Бєлого як школа осягнення поетичного ремесла. Взірцеві переклади творів Роберта Бернса, Христо Смирненського, Джанні Родарі, Поля Валері, Федеріко Гарсіа Лорки, Льюіса Керолла, Юліана Тувіма, Імре Мадача, Фрідріха Шиллера, Лопе де Веги, Сена-Поля Ру, Гійома Аполінера, Макса Жакова, Артюра Рембо, Жюля Лафорга, Георга Тракля, Райнера-Марії Рільке, Ендре Алі, Аттілу Йожефа, Джузеппе Унгаретті та низки творів середньовічних японських поетів. Переклад перших авентюр «Пісень про Нібелунгів» і декількох розділів роману Грімельсгаузена «Сімпліциссімус» («Простак Простакович» у перекладі М. Лукаша). Здійснення великих перекладацьких робіт: «Гаргантюа і Пантагрюель» Франсуа Рабле та «Пер Гюнт» Генріка Ібсена, «Тролі і Крессіда» Вільяма Шекспіра. Нагорода Миколи Лукаша премією ім. М. Рильського за художні переклади (1988)
Тема № 11
Валерій Шевчук — письменник, науковець, перекладач. Давня українська література в сучасному перекладі В. Шевчука. Його переклад з книжної української мови Дмитра Туптала «Життє преподобного отця нашого Нестора, літописця руського».
Питання до заліку
1. Хто здійснював переклади «Слова о полку Ігоревім»?
2. Яка різниця між перекладом і переспівом? Наведіть приклади переспіву й перекладу.
3. Назвіть основні переклади Біблії.
4. Розкажіть про перекладацьку світську та церковну літературу Київської Русі.
5. Що Вам відомо про перекладацьку діяльність Г. С. Сковороди?
6. Чому переклади Івана Франка називаються авторизованими?
7. Побудуйте розповідь на тему: «Перекладацька діяльність Дмитра Павличка».
8. Що Ви можете розповісти про перекладацьку діяльність Марії Пригари?
9. Складіть алгоритм розповіді «М. Рильський-перекладач».
10. Хто з українських поетів переклав «Історію Русів»?
11. Розкажіть про перекладацьку діяльність Миколи Лукаша.
12. Відтворіть детальну розповідь: «Давня українська література в сучасному перекладі Валерія Шевчука».
13. Які види перекладів ви знаєте? Наведіть приклади кожного з них.
14. Виконайте практичні вправи з перекладу запропонованих текстів: з періодичної преси, уривків з художньої літератури.
15. Кому належить перший переклад Біблії українською мовою?
Самоосвітня діяльність учня
1. Повість минулих літ / Переказ В. Близнеця. — К., 1989.
2. Повість врем’яних літ / Пер. В. Яременка. — К., 1990.
3. Ілларіон Київський. Слово про закон і благодать / Пер. із давньоруської В. Крекотня // Київська старовина. — К., 1988. — № 8.
4. Ілларіон Київський. Слово про закон і благодать / Пер. із давньоруської С. Ярмуся. // Київська старовина. — К., 1992. — № 1.
5. Творчі роботи в МАН: Художні переклади і переспіви «Слова о полку Ігоревім». Художні особливості роману Віри Сулими «Не десять соколів» (Київ, 1989), присвяченого «Слову…».
6. Переклади Івана Вишенського.
Самоосвітня діяльність учителя
1. Робота з статтею Леоніда Махновця «Від перекладача» (Літопис Руський. Київ, 1989).
2. Організація поетичної фрази у перекладі В. Яременка «Повісті врем’яних літ» (Київ, 1990).
3. Легенда про євшан-зілля в переспівах Івана Франка.
4. Робота з перекладами: О. Олесь «Половці і отрок», М. Вороний «Євшан-зілля», М. Обачний «Отрок», Л. Мосендз «Євшан-зілля», В. Кулаковський «Володимир Мономах».
5. Сучасний стан перекладацької діяльності в Україні.
6. Письменники-лауреати премії ім. М. Рильського «За художній переклад».
7. Художня виразність творів як засіб удосконалення естетики міжособистісного спілкування учня-читача. 

Приходченко К. І. Факультативи з української мови та літератури. Випуск 2. — Х. : Вид. група «Основа», 2010. — 174, [2] с. — (Б-ка журн. «Вивчаємо українську мову та літературу» Вип. 11 (84))

Категорія: Навчальні програми | Додав: uthitel
Переглядів: 1541 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: