hyipazart.com
Головна » Файли » Нормативна база освіти » Навчальні програми

ФАКУЛЬТАТИВ «ПІДГОТОВКА ТВОРЧИХ РОБІТ»
26.02.2014, 19:40
ФАКУЛЬТАТИВ «ПІДГОТОВКА ТВОРЧИХ РОБІТ»
Пояснювальна записка
Проблема духовного розвитку, творчого удосконалення, гармонії цікавила людство здавна.
Завдання учителя — пізнавати природні задатки учня, розвивати їх, цілеспрямовано діяти в напрямку високої мети — виховання щасливої, вільної і творчої особистості.
Розуміти, якою непростою є освітянська місія сьогодні. У цілому ми, педагоги, не повинні забувати про індивідуальний підхід до кожної дитини як частки свого народу. Бо лише пізнавши себе, свій народ, його місце у світовій історії, науці, культурі, зумівши проявити своє «Я» через творчі здібності, можемо розраховувати на утвердження себе як нації, України як держави.
Отже, спрямовуючи роботу на потребу в пізнанні себе, на збагачення досвіду і вияв інтелектуального рівня, що служить, у свою чергу, рятівною силою у подоланні труднощів, готуємо учнів до життя, вчимо дітей образному мисленню, спонукаємо до нових словесних пошуків, допомагаємо розкрити їх індивідуальність.
Стрижневими поняттями нашої програми є положення про:
1) про гуманізм як систему поглядів, що визнають приорітетну цінність людини як особистості, її право на вільний розвиток і прояв своїх здібностей;
2) гуманізацію як рух в усіх сферах і структурах суспільства, спрямований на реалізацію ідей гуманізму, створення можливостей для розвитку творчого потенціалу особистості, звернення соціального розвитку до людини, до її духовних потреб, урахування вікових, індивідуальних особливостей учнів, пошук таких методів навчання, які були б найбільш природними для кожного періоду розвитку дитини;
3) гуманітаризацію як засоби і методи реалізації гуманістичних ідеалів на заняттях теорії і практики написання творчої роботи, розвитку мови або позакласних заходах нами впроваджено ті принципи, яких у своїй діяльності чітко дотримуємося:
атмосфера заняття повинна бути максимально доброзичливою, неформальною, відкритою;
учитель зобов’язаний бути співтворцем, доброзичливо настроєним, бути розкутим, відкритим, подавати зразок творчого підходу до вирішення певної проблеми;
учні повинні відчувати абсолютну відсутність критики (тобто створення ситуації прийняття будь-якої ідеї).
Практичне вирішення всіх поставлених завдань дає можливість, зрештою, йти шляхом від освіченості розуму до освіченості душі, що буде мати, як наслідок, неповторну творчу особистість.
А творчість — природна потреба людини, зокрема дитини. Як навчати української літератури так, щоб зберегти це творче начало і розвинути його? Розглянемо два фактори, які сприятимуть успіхові у вирішенні даної проблеми. Перший — це вчитель, який знайшов себе, визначив свій стиль, постійно розширює ерудицію, інтелект. Учитель — особистість, що завжди має власну думку, є високим взірцем для наслідування. Другий — погляд на літературу з позицій загальнолюдського, вічного, нетлінного. Такий погляд спонукає словесника добирати методи, прийоми, запитання, які б розвивали творче мислення школярів, допомагали збагнути неповторність художнього твору, особливість того чи іншого мовного явища, цінність їх для нас і для нащадків.
Прилучення дітей до суміжних мистецтв (кіно, театр, музика, живопис), проведення експрес-інформацій, літературно-мистецьких п’ятихвилинок, поетичних заспівів — все це сприяє розвитку творчого мислення. Заняття з предметів гуманітарного циклу — це айсберг, а на поверхні — лише його частина. Отже, треба заглиблюватися, шукати оригінальних шляхів виходу творчості.
Саме цьому і сприятимуть заняття курсу за вибором (факультативу) «Підготовка творчих робіт».
Програма факультативного курсу
Тема № 1
Знайомство з завданням курсу за вибором (факультативу). Поняття про шкільний твір, його структура, побудова. Вироблення пам’ятки для написання твору.
Тема № 2
Основні особливості написання шкільного твору за прозовими, драматичними та поетичними програмовими творами.
Тема № 3
Жанри творчих робіт: реферат, анотація, відгук, тези, конспект, творчий переказ, повідомлення, стаття. Теоретична характеристика названих жанрів, її спільні і відмінні ознаки.
Тема № 4
Види планів: простий, складний, цитатний. Методика їх виконання і оформлення. Зразки названих видів планів.
Тема № 5
Стилі мови і мовлення: науковий, художній, публіцистичний, стиль ділових паперів, їх особливості. Лексика названих стилів мови і мовлення, їх практичне застосування. Експресивна лексика та її лексикографічна інтерпретація.
Тема № 6
Підготовка до написання творчих робіт. Збір матеріалу для творчих робіт. Підбір мовленнєвих засобів для оформлення письмових робіт. Епіграф, цитати, їх оформлення. Синонімічні ряди. Методика їх укладання, практичне застосування. Контекстуальні синоніми.
Тема № 7
Фразеологічні зрощення. Фразеологічні єдності. Фразеологічні сполучення. Фразеологічні одиниці продуктивної структури.
Контамінація фразеологічних одиниць. Фразеологічні деривації. Полісемія та омонімія. Антонімія. Транссеми і фразотворення. Метонімізація. Метафоризація. Фразеологічна перифраза. Евфемізм. Робота з чернеткою творчої роботи. Види помилок: синтаксичні, стилістичні, граматичні, орфографічні, мовні, шляхи їх усунення. Запобігання помилок у побудові складного речення. Недоліки у побудові тексту твору.
Тема № 8
Переклад як форма розвитку творчих здібностей учнів. Види перекладу: дослівний, авторизований, синхронний. Видатні перекладачі вітчизняної літератури, ближнього і дальнього зарубіжжя. Вибір жанру творчої роботи. Твір-роздум, твір-опис. Творчі роботи «малих жанрів».
Тема № 9
Рима, ритм, система віршування — ямб, хорей, дактиль, амфібрахій, анапест. Методика розкриття теми творчої роботи у віршованій формі.
Тема № 10
Твір-есе. Теоретичне поняття зазначеного жанру. Особливості його виконання. Вироблення умінь і навичок його написання. Образок. Пастораль. Дума. Переспів.
Тема № 11
Різний підхід до однієї теми — свідчення зростання творчих якостей. Єдність змісту і форми творчої роботи.
Питання до заліку
1. Які види творчих робіт ви можете назвати? Дайте їм характеристику. Назвіть спільні риси між ними.
2. Назвіть основні вимоги до шкільного твору.
3. Які особливості написання творчої роботи за прозовими, драматичними та поетичними програмовими творами.
4. Яке значення має збір матеріалу для написання творчої роботи? Відповідь обгрунтуйте.
5. Як користуватися різними видами каталогів?
6. Чи можна назвати переклад творчою роботою? Доведіть.
7. Які бувають види перекладів? Назвіть найвідоміші імена перекладачів.
8. Назвіть малі форми творчих робіт. Яка методика їх написання?
Прочитайте зразки власних новел, оповідок, дум, віршів, образків, еклог, ономастиконів, переспівів, скоромовок, співаловок, сонетів, тавтограм, сенкенів, акро-віршів.
9. Твір-есе, його структура, особливості написання. Назвіть кращі зразки творів-есе в українській і світовій літературі.
10. Виконайте практичне завдання: напишіть одну з названих видів творчих робіт: твір-есе; твір, у якому б усі слова починалися з однієї букви.
Теми творчих робіт
1. Чарівний світ мистецтва.
2. Казковий світ кактусів.
3. Архітектурні пам’ятники України.
4. Зародження прекрасного.
5. Добром-красою повнить світ…
6. Посади калину край дороги.
7. Місцями козацької слави.
8. Свята стародавніх слов’ян.
9. «Біжить по камінцях струмок до сонця» (В. Бичко).
10. Квіти, квіти, чаруюсь я вами.
11. Портрет дощу.
12. У глиб століть.
13. «Мамо! Хочу поговорити з Вами…»
14. «Тобою ж хочу я звучати, народе любий мій» (П. Тичина).
15. «Життя ми любим і пісенне слово, кипіння сил, політ крилатих мрій» (М. Тихонов).
16. «Я думала, мене забула радісна весна. Ні, не забула! У вікно до мене поглянули від яблуні гілки» (Леся Українка).
17. «Де б ти не був, ніколи не забувай про свою рідну домівку, завжди пам’ятай про неї» (В. Сухомлинський).
18. У народу немає скарбу більшого, як його мова.
19. «Червоне — то любов, а чорне — то журба» (Д. Павличко).
20. «Поезія — це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі» (Л. Костенко).
21. Калина з маминої пісні.
22. Імена промовляють сивими віками.
23. Піснею — до серця, серцем — до народу.
24. Ми матір називаємо святою…
25. «Можна все на світі вибирати, сину, Вибрати не можна тільки Батьківщину» (В. Симоненко).
26. «На Україну повернусь через роки, через віки» (творчість української діаспори).
27. «Собор як символ духовної краси людини» (за романом О. Гончара «Собор»).
28. Софія Київська як символ духовності народу (за романом П. Загребельного «Диво»).

Приходченко К. І. Факультативи з української мови та літератури. Випуск 2. — Х. : Вид. група «Основа», 2010. — 174, [2] с. — (Б-ка журн. «Вивчаємо українську мову та літературу» Вип. 11 (84))

Категорія: Навчальні програми | Додав: uthitel
Переглядів: 717 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: